Tutvustus

ecoprint-hoone-tarumaa-vahi-tööstuspark

Ecoprint on Eesti kapitalil põhinev keskkonnateadlik ettevõte, mille fookus on kartongist ja lainepapist pakendite tootmisel. Lisaks trükitakse raamatuid, ajakirju ja erinevaid reklaamtrükiseid. Keskkonnasõbralik lähenemine teenuse kujundamisel on olnud läbiv joon kogu ettevõtte tegevusaja jooksul.

TEEKONNA ALGUS

Meie lugu sai alguse ühe inimese visioonist ja südamesoovist pakkuda enamat kui teenust. Lugu on ajendatud armastusest ja hoolivusest kõige elava vastu.

Trükiste tootmisel on paratamatult mõju keskkonnale. Põhiküsimuseks sai, kuidas seda mõju vähendada? Eesmärk oli mitte ainult mõelda, vaid ka tegutseda roheliselt.

ecoprindi logo ja päike
metsaistutamine

ROHELINE MAAILMAVAADE

Alustada oli keeruline, sest visioon keskkonnasõbralikust trükitööstusest oli siinsel turul veel võõras. Kuid pühendumus eesmärgile saada kõige keskkonnasäästlikumaks ja eelistatumaks pakendi- ja trükipartneriks Eestis ja Läänemere riikides, ning pidev töö aitasid jõuda tulemusteni.

Tihedas koostöös Eestimaa Looduse Fondi, trükivärvide tarnijate ning paberimüüjatega sai loodud meie enda ainulaadne kaubamärk Roheline Trükis.

Siit edasi on Ecoprindi lugu rohkem kui kasvavad käibenumbrid. See on rohelisest mõtteviisist ajendatud lugu innovatsioonist, arengust, julgusest ja ambitsioonist.

KINDEL SUUND

Keskkonnahoid jäi kindlaks tegevussuunaks ka ettevõtte arenedes ning peagi kaasasime sellesse ka teisi ettevõtteid, koostööpartnereid, asjahuvilisi. Ei olnud mõtteviisi „teeme ise“, vaid „teeme koos.

Selleks, et pakkuda väärtust, mida tulevastele põlvedele edasi anda, tuli julgeid samme edasi astuda. Keskkonnasõbralikkus, professionaalsus, paindlikkus ja vastutus olid meile sellel teekonnal suunaviidad.

tuulikud
näidised

OLULISED SAAVUTUSED

Meil oli visioon kasvada juhtivaks keskkonnasõbralikuks trükikojaks Eestis ja selle lähiriikides. Viisime oma nägemust kindlameelselt ellu ja Ecoprindist sai esimene FSC® sertifitseeritud trükikoda Eestis. Veidi hiljem lisandus ka Põhjamaade keskkonnamärgis “The Nordic Ecolabel”.

Kümme aastat keskkonnateadlike sammude astumist andis konkurentsieelise ja aitas väikefirmana suurte ettevõtete kõrval edukas olla. Ajaga leidsid meie teguviis ja rohelised algatused laiemat kõlapinda ning pälvisid mitmeid tunnustusi nii Eestis kui Euroopas.

INVESTEERINGUD JA ARENDUSED

Ecoprindi keskkonnasõbralikku tegevust on tunnustanud ka Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK), kelle abil pea kogu masinapargi säästlikuma ning ressursitõhusama tehnoloogia vastu välja vahetasime. Investeeringud uutesse tehnoloogiatesse ja seadmetesse võimaldasid senisest enam keskkonnasõbralike pakendite tootmisele keskenduda.

Täna näeme, et jätkusuutlikkus ja loodust säästev tegutsemine on uus reaalsus. Meie jaoks tähendab see eelkõige hoolivust meid ümbritseva keskkonna vastu ning vastutust tulevaste põlvkondade ees.

investeering

TULEVIK

Ecoprindi areng on toimunud tänu klientidele, kes on meie tööd ja lähenemist hinnanud ning selle loo kirjutamise võimalikuks teinud.

Siinkohal ei pane me loole punkti, vaid koma, et meie edulugu saaks jätkuda.

Missioon

Äriklientide konkurentsivõimet ja mainet tõstvate optimaalsete keskkonnasõbralike trükilahenduste pakkumine.

Visioon

Ecoprint on kõige keskkonnasäästlikum ja eelistatum pakendi- ja trükipartner Eestis ja Läänemere riikides. Ecoprindi usaldusväärsus ja kliendilojaalsus tuginevad kvaliteedile, kaasaegsetele väärtustele ja keskkonnahoiule.

keskkond ja kvaliteet

Meie kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem on üles ehitatud kooskõlas ISO 14001 ja ISO 9001 nõuetega, mis aitab kaasa juhtimissüsteemi toimimisele. 

 • Püstitame lühi- ja pikaajalisi eesmärke ning jälgime nende täitmist.
 • Koolitame töötajaid ning kaasame neid ettevõtte ja teenuste arendamisse.
 • Osutame teenuseid ja arendame tooteid lähtuvalt klientide ootustest ja vajadustest
 • Käime kaasas tehnoloogiliste uuendustega klientide rahulolu ja ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks.
 • Täidame ettevõtte tegevust, tooteid ja teenuseid reguleerivaid Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte ning muid õiguslikke norme.
 • Selgitame kliendile keskkonnasõbralike materjalide ja tootmisviiside kasutamise tähtsust.
 • Jälgime paberikasutust proovitõmmiste hulga vähendamiseks.
 • Investeerime keskkonnasäästlikutesse tehnoloogiatesse.
 • Püüame ühe kaubaringiga toimetada maksimaalse hulga valmistoodangut.
 • Kasutame eelistatult alati sertifitseeritud ja keskkonnamärgistega kemikaale, mille keskkonnakahjulikkus on võimalikult madal.
 • Kogume ohtlikud kemikaalid teistest jäätmetest lahus ja anname üle jäätmekäitlejale.
 • Kasutame jäätmekäitlejat, kes tagab, et kõik jäätmed satuksid uuesti ringlusesse kas soojusenergiana või materjalina.
 • Rakendame Rohelise kontori põhimõtteid.
 • Jätkame 2003. aastal alguse saanud metsaistutamise traditsiooni.
 • Tegeleme pidevalt trükikoja keskkonnasäästlikkuse täiustamisega.

Keskkonnamärgiste abil pakume kliendile võimaluse erineda oma konkurentidest ja näidata lõpptarbijale hoolivust looduse suhtes.

2003. aastal töötasime koostöös Eestimaa Looduse Fondiga välja keskkonnasõbraliku trükiteenuse. Aasta hiljem registreerisime Rohelise trükiseTM kaubamärgi, mida on lubatud kasutada vaid Ecoprindis valminud trükistel. Kaubamärgi graafilise kasutamise juhiseid ja logofaile küsi meie projektijuhtidelt.

Ecoprint AS omab tarneahela sertifikaati FSC®️ SCS-COC-007924. Selline märgis paberil garanteerib, et toode pärineb kas vastutustundlikult majandatud metsast või on toodetud kasutades tarbija-järgseid jäätmeid ehk on ringlussevõetud materjalidest.

Tootemärgised sisaldavad olulist informatsiooni nii tootja kui ka toote enda kohta. Näiteks saab märgisel oleva litsentsikoodi järgi tootja tuvastada ja kontrollida, kas sertifikaat kehtib või mitte. Samuti võib märgiselt leida info selle kohta, kas toode on täielikult või osaliselt FSC®️ sertifitseeritud materjalist, kas sertifitseeritud materjalist on toode ise või selle pakend jne.

Põhjamaade keskkonnamärgistus “The Nordic Ecolabel” on kõige laiemalt levinud keskkonnamärgis, mis on välja töötatud tarbijate abistamiseks keskkonnasõbralike valikute tegemisel. Kogu Ecoprindi toodang on luigemärgi nõuetega vastavuses. Alates 2010 aasta aprillist on kõigil meie klientidel võimalus luigemärgist oma Ecoprindis valmistatud trükistel kasutada.

Tunnustused

Oleme Ecoprindis otsustanud, et meie vastutus ei piirne kitsalt meie omaenda tegemistega, vaid tahame kaasa lüüa ka kogukonna elu ja keskkonna parandamisel. Seetõttu otsime järjepidevalt viise ja uuenduslikke lahendusi, kuidas vähendada oma ökoloogilist jalajälge ning harida ja kaasata ka töötajaid, kliente ning partnereid.

Aastate jooksul oleme saanud mitmeid väärikaid tunnustusi, mis kinnitavad, et oleme õigel teel ja meie rohelisi samme on märgatud.

2007
Aasta Keskkonnategija keskkonnajuhtimise kategoorias
2008
Aasta Keskkonnategija keskkonnajuhtimise süsteemi ja keskkonnasõbraliku toote kategooriates
2009
Aasta Keskkonnategija keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi kategoorias
2008
Aasta taaskasutaja
2008
EBAE finaal, üks kolmest Euroopa paremast keskkonnajuhtimise süsteemist väikeettevõtete kategoorias.
2008
Euroopa Liidu Keskkonnajuhtimise esikoht väike-ettevõtete kategoorias

Toetused

AS Ecoprint ressursitõhususe investeering

AS Ecoprint sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 568 845 eurot, mille abil viidi perioodil 01.04.2019-31.03.2020 ellu projekt „AS Ecoprint ressursitõhususe investeering“.

Projekti eesmärgiks on suurendada ettevõtte tootmisprotsessi ressursitõhusust läbi uue tootmisliini rajamise Tartu tootmisüksusesse. Antud investeeringuprojekti tulemusena väheneb toodanguühiku valmistamiseks kuluva paberi/kartongi kogus. Kokkuvõtlikult on investeerimisprojektiga kaasnev ressursikasutuse paranemine on 14,2% ja ressursitootlikkuse kasv 8,8%.

Vaata videot: Eesti Keskkonnaministeerium. (2022). Ressursitõhususe investeering: Ecoprint

Projekt “E-GO-PRINT” Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

Trükitööstuse klient soovib, et trükitööde tellimisprotsess oleks võimalikult kiire, kliendisõbralik, atraktiivne ja mobiilselt teostatav.

Selleks, et kõrvaldada trükitööstuse väärtusahelas kitsaskohad ning rahuldada paremini tööstusharu klientide vajadusi, otsustas AS Ecoprint välja töötada trükitööde tellimis- ja haldussüsteem „E-GO-PRINT“. E-GO-PRINT on nutikas trükitööstuse pilvepõhine lahendus, millega kaasneb rahvusvahelise koostöö suurenemine, pakkudes seeläbi kliendile oluliselt kiiremaid lahendusi.

Arendatav toode ühendab endas kõik trükitööde tellimise ja haldusega seotud aspektid. Sisuliselt on tegemist interaktiivse keskkonnaga projektide ja muude ressursside haldamiseks, juhtimiseks, planeerimiseks, monitoorimiseks ning lähetamiseks. Kuna toode on pilvepõhine, siis ei vaja selle kasutuselevõtmine ettevõtte poolt täiendavaid kulutusi riistvarale ning tarkvarale.

Eesmärgid ja oodatavad tulemused

 • Saavutada olulist ressursisäästu ühiskonnas: projekti tulemusena väheneb vajadus e-kirjade, telefonikõnede ja kohtumiste järele. Toimub kokkuhoid kliendihalduse moodulis nii töötajate kui kliendi tööajas/kuludes.
 • Alandada kommunikatsiooni- ja transpordikulusid: arendatav toode võimaldab jõulisemalt siseneda eksportturgudele, mille tulemusena suureneb keskkonnasõbralike toodete ja teenuste ekspordimaht.
 • Negatiivse keskkonnamõju vähendamine: arendatava lahendusega suunatakse klienti otsustama keskkonnasõbralike lahenduste kasuks, kus kasutatakse väiksema ökoloogilise jalajäljega materjale. Läbi transpordi optimeerimise väheneb CO2 hulk. Energiakulu alanemine läbi tööde optimeerimise ja virtualiseerimise (kliendid, disainerid ja trükikoda ei pea enam igaüks eraldi projekte talletama, vaid see tehakse pilves).

Rahastus

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.  Projekti kogumaksumus on 180 812,00 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 117 527,80 eurot ja toetus on maksimaalselt 63 284,20 eurot. Ettevõtja organisatsiooni- ja protsessiarendustegevuseks antav toetus (summas 63 284,20 eurot) on protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi.