Tingimused

 • Hinnapakkumine kehtib 60 tööpäeva, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Kliendilt saadud puudulike või tegelikkusele mittevastavate lähteandmete põhjal koostatud pakkumine ei ole töövõtjale siduv.
 • Tellimus loetakse vastuvõetuks, kui tellija ja töövõtja on jõudnud kõigis olulistes tingimustes kokkuleppele ning tellija on pakkumise kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis aktsepteerinud.
 • Algmaterjalide (või tellimuse) hilinemisel ei ole tellimuse täitmiseks kokkulepitud tähtaeg töövõtjale siduv. Tellijapoolne viivitus algmaterjalide edastamisel võib pikendada töö valmimise tähtaega ning uus tähtaeg kooskõlastatakse poolte vahel pärast algmaterjalide tegelikku saabumist.
 • Esitatav materjal peab olema töövõtjale esitatud vormis, mis vastab töövõtja poolt etteantud nõuetele – trükifailide ja kujundusmaterjali esitamisel https://ecoprint.ee/kasulik-info/
 • Ecoprindis teostatud kujundus- ja küljendustööde puhul antakse Tellijale üle üksnes lõppväljund, nt trükifail (pdf), kokkulepitud formaatides veebifail (jpg, png). Tööfaile Tellijale üle ei anta.
 • Töövõtjal on õigus lisada kokkulepitud hinnale kulutusi, mis on põhjustatud töö spetsifikatsiooni muutumisest või tellija toodud materjali puudustest võrreldes kokkulepituga.
 • Kui tellija soovib tööprotsessi pärast selle algust peatada, on tal kohustus tasuda selleks hetkeks tehtud töö eest vastavalt töövõtja esitatud arve(te)le.
 • Tellija kohustub tasuma töö eest pärast töö vastuvõtmist vastavalt töövõtja poolt esitatud arve(te)le arve(te)l näidatud tähtajaks.
 • Tellija kohustub tasuma ettemaksu, kui pooled on selles kokku leppinud. Ettemaksu tasumata jätmisel on töövõtjal õigus peatada tööprotsess ja töö üleandmise tähtaeg pikeneb kahe (2) tööpäeva võrra iga ettemaksu tasumisega viivitatud päeva eest.
 • Töövõtjal on õigus nõuda maksetega viivitamise korral tellijalt viivist 0,02% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.
 • Tellija peab töö lepingutingimuste mittevastavusest teatama töövõtjale hiljemalt kahe nädala (14 päeva) jooksul pärast kauba kättesaamist. Teade mittevastavuse kohta peab olema esitatud kirjalikult koos täpse kirjelduse ja näidistega.
 • Töövõtja kohustub tema süül tekkinud mittevastavused tellijaga kokku lepitud aja jooksul likvideerima.
 • Kõik lepingutest tulenevad nõuded antud tööga seoses (sh. nõuded, mis on sõlmitud kolmandate osapooltega) tuleb fikseerida enne tellimuse esitamist. Hilisemaid nõuded või mis tahes võimalikud trahvid ja sanktsioonid ei kuulu kompenseerimisele.