Toetused

Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

AS Ecoprint sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 568 845 eurot, mille abil viidi perioodil 01.04.2019-31.03.2020 ellu projekt „AS Ecoprint ressursitõhususe investeering“.

Projekti eesmärgiks on suurendada ettevõtte tootmisprotsessi ressursitõhusust läbi uue tootmisliini rajamise Tartu tootmisüksusesse. Antud investeeringuprojekti tulemusena väheneb toodanguühiku valmistamiseks kuluva paberi/kartongi kogus. Kokkuvõtlikult on investeerimisprojektiga kaasnev ressursikasutuse paranemine on 14,2% ja ressursitootlikkuse kasv 8,8%.

Vaata videot: Eesti Keskkonnaministeerium. (2022). Ressursitõhususe investeering: Ecoprint

Ecoprint ASi “Arenguprogramm” Toetus Euroopa Regionaalarengu Fondi Vahenditest

Trükitööstuse klient soovib, et trükitööde tellimisprotsess oleks võimalikult kiire, kliendisõbralik, atraktiivne ja mobiilselt teostatav.

Selleks, et kõrvaldada trükitööstuse väärtusahelas kitsaskohad ning rahuldada paremini tööstusharu klientide vajadusi, otsustas AS Ecoprint välja töötada trükitööde tellimis- ja haldussüsteem „E-GO-PRINT“. E-GO-PRINT on nutikas trükitööstuse pilvepõhine lahendus, millega kaasneb rahvusvahelise koostöö suurenemine, pakkudes seeläbi kliendile oluliselt kiiremaid lahendusi.

Arendatav toode ühendab endas kõik trükitööde tellimise ja haldusega seotud aspektid. Sisuliselt on tegemist interaktiivse keskkonnaga projektide ja muude ressursside haldamiseks, juhtimiseks, planeerimiseks, monitoorimiseks ning lähetamiseks. Kuna toode on pilvepõhine, siis ei vaja selle kasutuselevõtmine ettevõtte poolt täiendavaid kulutusi riistvarale ning tarkvarale.

Eesmärgid ja oodatavad tulemused

  1. Saavutada olulist ressursisäästu ühiskonnas: projekti tulemusena väheneb vajadus e-kirjade, telefonikõnede ja kohtumiste järele. Toimub kokkuhoid kliendihalduse moodulis nii töötajate kui kliendi tööajas/kuludes.
  2. Alandada kommunikatsiooni- ja transpordikulusid: arendatav toode võimaldab jõulisemalt siseneda eksportturgudele, mille tulemusena suureneb keskkonnasõbralike toodete ja teenuste ekspordimaht.
  3. Negatiivse keskkonnamõju vähendamine: arendatava lahendusega suunatakse klienti otsustama keskkonnasõbralike lahenduste kasuks, kus kasutatakse väiksema ökoloogilise jalajäljega materjale. Läbi transpordi optimeerimise väheneb CO2 hulk. Energiakulu alanemine läbi tööde optimeerimise ja virtualiseerimise (kliendid, disainerid ja trükikoda ei pea enam igaüks eraldi projekte talletama, vaid see tehakse pilves).

Rahastus

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.  Projekti kogumaksumus on 180 812,00 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 117 527,80 eurot ja toetus on maksimaalselt 63 284,20 eurot. Ettevõtja organisatsiooni- ja protsessiarendustegevuseks antav toetus (summas 63 284,20 eurot) on protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi.